لیست منابع و حذفیات دروس رشته الهیات (فقه و حقوق- علوم قرآن و حدیث)
وضعیت منابع درسی مقطع کارشناسی رشته الهیات و معارف اسلامی دروس مشترک (  طرح تجمیع  )   سال تحصیلی  ٨٨ ـــ ٨٧

ساعات

نحوه

طرح

 سوال

ملاحظات

انتشارات

مولف یا مترجم

منبع غیر خود آموز

مبع خود آموز

بدون منبع

جمع

عملی

نظری

نام درس

 

 

ردیف

                                                                                                                       تــــرم    اول

٨

تـسـتــی

 

تــمـهـیــد(قـــم)

مــحمــد هــادی مــعــرفــت

آمــوزش عــلـــوم قرآنـــی

 

 

٢

 

٢

آشنــایــی با علــوم قرآن و حدیث

١

٨

تـسـتــی

شـرح پــیــوســت

١- پــیــام نـــور

٢- پــیــام نـــور

١- سـیـد احـمـد امــام زاده

٢- سـیـد احـمـد امــام زاده

 

١-صـرف  و نـحـو کـاربـردی (١) (آزمـایـشـی)

٢-صـرف  ونـحـو کـاربــردی (٢) (آزمـایـشـی)

 

 

٢

 

٢

صـرف (١)

٢

١٢

تـسـتــی

شـرح پــیــوســت

پــیــام نـــور

سـیـد احـمـد امــام زاده

 

صـرف  و نـحـو کـاربـردی (١) (آزمـایـشـی)

 

٣

 

٣

نـحـو کـاربـردی   (١)

٣

١٢

تـسـتــی

شـرح پــیــوســت

١- پــیــام نـــور

٢-  آگــاه

١-  احـد فــرامرز قرا مـلـکـی

٢-  مـحـمــد خــوانـسـاری

٢-  مـــنـطـق صـوری

 جـلــد  اول

١- مـنـطـق(١) (آزمـایـشـی)

 

٢

 

٢

مـنـطـق   (١)

٤

١٢

تـسـتــی

 

پــیــام نـــور

عـلـی مـوسایـی افـضـلی

کــلام (١)  (درسـنـامـه)

 

 

٢

 

٢

کــلام (١)

٥

٨

تـسـتــی

 

پــیــام نـــور

عـلــی اکـبـر حـسـنـی

 

تـاریـخ تـحـلـیـلـی صدر اسـلام  (آزمـایـشـی)

 

٢

 

٢

تـاریـخ تـحـلـیـلی صدر اسـلام

٦

 

وضعیت منابع درسی مقطع کارشناسی رشته الهیات و معارف اسلامی گرایش دروس مشترک (  طرح تجمیع  )   سال تحصیلی  ٨٨ ـــ ٨٧

ساعات

نحوه

طرح

 سوال

ملاحظات

انتشارات

مولف یا مترجم

منبع غیر خود آموز

مبع خود آموز

بدون منبع

جمع

عملی

نظری

نام درس

 

 

ردیف

                                                                                                                       تــــرم   دوم

١٢

تـسـتــی

شـرح پــیــوســت

١- پــیــام نـــور

٢-  آگــاه

١-  احـد فــرامرز فــرا مـلـکـی

٢-  مـحـمــد خــوانـسـاری

٢-  مـــنـطـق صـوری

جـلــد  اول

١- مـنـطـق  (٢) (درسـنـامـه)

 

 

٢

 

٢

مـنـطـق   (٢)

٧

١٢

تـسـتــی

شـرح پــیــوســت

مـوصـل

سـیـد مـحـمـد صـدری

مــبـادی فــقـه و اصـول (درسـنـامـه)

 

 

٢

 

٢

مــبـادی فــقـه و اصـول

٨

٨

تـسـتــی

شـرح پــیــوســت

پــیــام نـــور

سـیـد احـمـد امــام زاده

 

صـرف  و نـحـو کـاربـردی (٢) (آزمـایـشـی)

 

٢

 

٢

صــرف (٢)

٩

١٢

تـسـتــی

شـرح پــیــوســت

١- پــیــام نـــور

٢- پــیــام نـــور

١- سـیـد احـمـد امــام زاده

٢- سـیـد احـمـد امــام زاده

 

 

١-صـرف  و نـحـو کـاربـردی (٢) (آزمـایـشـی)

٢-صـرف  ونـحـو کـاربــردی (٣) (آزمـایـشـی)

 

 

٣

 

٣

نـحـو   کـاربـردی (٢)

١٠

١٢

تـسـتــی

 

پــیــام نـــور

عـبـدالله نـصـری

کــلام (٢)(درسـنـامـه)

 

 

٢

 

٢

کــلام (٢)

١١

 

 

ساعات

نحوه

طرح

 سوال

ملاحظات

انتشارات

مولف یا مترجم

منبع غیر خود آموز

مبع خود آموز

بدون منبع

جمع

عملی

نظری

نام درس

 

 

ردیف

                                                                                                                       تــــرم   ســـوم

١٢

تـسـتــی

شـرح پــیــوســت

پــیــام نـــور

سـیـد احـمـد امــام زاده

 

١-صـرف  و نـحـو کـاربـردی (٣) (آزمـایـشـی)

 

٣

 

٣

نـحـو کـاربـردی   (٣)

١

١٢

تـسـتــی

شـرح پــیــوســت

دانـشـگـاه  ــ عـلـوم اسـلامـی رضـوی

  احـد فــرامرز فــرا مـلـکـی

روش شـنـاسـی مـطـالـعـات دیـنـی

 

 

٢

 

٢

روش تـحـقـیق در عـلـوم اسـلامـی

٢

١٢

تـسـتــی

شـرح پــیــوســت

پــیــام نـــور

سـیـد مـحـمـد صـدری

 

مـبـادی فـقـه

 

٢

 

٢

آشـنـایـی بـا فـقـه

٣

١٢

تـسـتــی

شـرح پــیــوســت

سـمـت

مـحـمـد حـسـیـن گـنـجـی

کـلـیـات فـلـسـفـه

 

 

٢

 

٢

کـلـیـات فـلـسـفـه اسـلامـی

٤

١٢

تـسـتــی

 

نــگـــاهـــی دیــگــــر

ابــراهـیــم فــتــح الهـــی

شـــهــروز ذوالــفـقـــاری

تـــاریـــخ تــفـسـیــر قــرآن کـــریــــم

 

 

٢

 

٢

آشـنــایـی بـــا تـــاریـخ و روشـهـای تـفـسیـر قــرآن

٥

١٦

تـسـتــی

شـرح پــیــوســت

انــصــاریــان یــا یــکــی از چـاپـهــای مــوجــود

علامــه طـبــا طــبــایـــی

بـــرگــرد آن دکــتـــر ســـیـــد حـســیــن نـــصر

SHI”AH

 

 

٢

 

٢

زبــــان تـخصصــی (١)

٦

١٢

تـسـتــی

 

پــیــام نـــور

جــعـفــر شــعــار

 

مـتـن خـوانـی عـربـی  (٣)

 

٢

 

٢

قــرائــت و درک مــتون عــربــی

٧

 

ساعات

نحوه

طرح

 سوال

ملاحظات

انتشارات

مولف یا مترجم

منبع غیر خود آموز

مبع خود آموز

بدون منبع

جمع

عملی

نظری

نام درس

 

 

ردیف

                                                                                                                       تــــرم    چـهـارم

١٢

تـسـتــی

 

پــیــام نـــور

سـیـد احـمـد امــام زاده

 

نـحـو کـاربـردی  (٤) (آزمـایـشـی)

 

٣

 

٣

نـحـو کـاربـردی   (٤)

١

٨

تـسـتــی

 

پــیــام نـــور

یــدالله نــصــیــریــان

 

عــلـــوم بـــلاغــت (آزمـایـشـی)

 

٢

 

٢

عــلـــوم بـــلاغــی

٢

٨

تـسـتــی

 

پــیــام نـــور

رضــا نــا ظـمـیـان

 

فـن تـرجمـه

( عـر بـی ـــ فـارسـی) (آزمـایـشـی)

 

٢

 

٢

مـهـارتـهـای تــرجـمـه

٣

١٢

تـسـتــی

شـرح پــیــوســت

سـمـت

حـمــیـدرضـا شـیـخـی بــا مـقـدمـه و نـظـارت واعـظ زاده خـراسـانــی

آشنایـی بــا نـهـج الـبلاغـه

 

 

٢

 

٢

سیری در نـهـج الـبلاغـه

٤

١٦

تـسـتــی

شـرح پــیــوســت

انــصــاریــان یــا یــکــی از چـاپـهــای مــوجــود

علامــه طـبــا طــبــایـــی

بـــرگــرد آن دکــتـــر ســـیـــد حـســیــن نـــصر

SHI”AH

 

 

٢

 

٢

زبــان تخصصــی (٢)

٥

١٢

تـسـتــی

 

پــیــام نـــور

مـحـمـد صـادق غـلام جـمشـیــدی

فـرهـنگ و تـمـدن اسـلامــی (درسـنـامـه)

 

 

٢

 

٢

سیـری در تـاریـخ تـمـدن اسـلامــی

٦

تــــرم پــنـجـم                             

١٢

تـسـتــی

شـرح پــیــوســت

سـمـت

ضـیـاء الـدیــن سـجـادی

مـقـدمـه ای بـر مـبـانـی عـرفـان و نـصـوف

 

 

٢

 

٢

کلیـات عرفـان اسـلامـی

٧

١٢

تـسـتــی

شـرح پــیــوســت

سـمـت و طه و مـرکـز جهانی عـلـوم

حـسـیـن تــو فـیـقـی

آشنـایی بـا ادیـان بـزرگ (بــا تـجـدیـد نـظـر و اضـافـات)

 

 

٢

 

٢

آشنـایی بـا ادیـان بـزرگ

٨

 

شرح و پیوست منابـــع دورس مشترک کارشناسی رشته الهیات و معارف اسلامی سال تحصیلی سال تحصیلی  ٨٨ ـــ ٨٧

 

صرف (1):قسمت های زیر مطالعه و تدریس شود:

الف-از ابــــتدای کتاب صرف و نــــــحو کاربردی (1)تا صفحه 87(الدرس الثامن: اعراب الفعل المضارع)

ب-از ابــــتدای کتاب صرفئ نحو کاربردی (2) تا صفحه43 (الدرس الرابع اعلال بالحذف)

صرف (2):کتاب صرف و نـــــــحو کاربردی(2)از صفحه 43 (الدرس الــــــرابع اعلال بالحذف) تا صفحه 249( الدرس الثامن عشر)(النواسخ ) مطالع و تدریس شود

نحوکاربردی(1) : کتاب صرف و نحو کاربردی (1)از صفحه87 ( الدرس الثامن: اعراب الفعل المضارع) تا پایــــان کتاب مطالـــــــعه و تدریـــــس شود

-                                         نحوکاربردی(2):

الف از صفحه249 ( الدرس الثامن عشر)(النواسخ ) تا پــــــایان کتاب مطالعـــــه و تدریس شود

ب-از ابتدای کتاب صرف و نحو کاربردی (3) تا صفحه ی103 (الدرس السادس: حروف التاکید حروف القسم حروق الزیاده)

-                                         نحوکاربردی(3):

-                                          کتاب صرف و نـــحو کاربردی (3) از صفحه 103 (الدرس الــــسادس: حروف التاکید حروف القســـم حروف الــــزیاده) تا پایان کتاب مطالعـــــه و تدریس شود

-                                          مبادی فقه و اصول:

-                                          مرکز توزیع این کتاب آدرس زیر می باشد:

-                                          تهـــران-خیابان بـــــهار-انتشـــارات نگاهی دیگر-طبقه ی همکف واحد 137

-                                           تــــلفن77616133----77615455   

      

صفحه 139 مطالعه و تدرس شود ( part III) صفحه 43 تا ابتدای بخــــش سوم ( (introduction)  زبان تخـــصصی(1) : از مـــقدمه

 

صفحه 139  تا ابتدای ضمــــیمه اول منبع مذکور

   ( part III) زبان تخصصی(2) : از بخش

 صفحه 249از چاپ انــــصاریان مطالعه و تدریس شود(APPENDIX ONE TAQIYYAH ORDISSMULATION)

منطق (1):کتاب منــــطق (1)دکتر فرامرز قراملکی برای دانشجویان گرایش فلـــــــسفه و کلام اسلامی است

کتاب منطق صوری دکتر خوانســــاری (جلداول) برای سایر گرایـــش های رشته الهیات (فقه و حقوق اســـــلامی .علوم و قران حدیث.ادیان و عرفان.تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی ) میباشد

 

منـــطق (2): دکتر فرامرز قراملکی برای دانـــــشجویان گرایش فلسفه و کـــــلام اسلامی است

کتاب منــــطق صوری دکتر خوانساری (جلداول) برای سایر گرایــــش های رشته الهیــــات (فقه و حقوق اسلامی .علوم و قران حــــدیث.ادیان و عرفان.تاریـــــخ فرهنگ و تمدن اسلامی ) میباشد

ضمنا  از کتاب منطق صوری  دکتر خوانـــــساری جلد دوم تا ابتـــدای بخش سوم( قیاس ازنظر ماده..صناعات پنجگانه) صفحه357 مطالعه و تدریس شود

 

سیری در نهج البلاغه :

 

از ابتدای کتــــاب تا ابتدای فــــــصل نهم (شرایغ و احکام) ص183 مطالـــــعه و تدریس شـــود

 

روش تحقیق در علوم اسلامی :گفتارهای 1.2.7.10.11.12 مطالعــــه و تدریس شــــود

 

آشــــنایی با ادیان بزرگ: قسمــــتهای زیر از منبع حذف میباشد

فصل 3: (ادیان قدیم) تمام فصل

فصل7:(ادیان  عرب قبل از اسلام) تــــمام فصل

فصل8: یــهودیت  ) قسمت های 12( اعیاد یهودیت) و 13( فرقه های یهودیت ) و14( انتظالر مسیحا)

فصل9: (مسیحیت) قسمتهای 9( عیسای  انقلابی ) و12( بروز اختلاف کلامی ) و13( مسیحیت دررم) و 14 (مسیح(ع) سرمـــــشق پارسیان) و15(پاپ ها) و 16(ســـــایر نظام های مسیحی)و 18(اعتبار کتاب مقدس) و21(اعیاد مســــیحیت) و 22 ( جدایــــی در کلیسا ) و 24( رهبـــــانیت ) و 25( شوراهای کلیسایی) و 26( اصلاح مذهبی )و28( شوق بازگشت مسیح )

فصل10: (اسلام  و ادیان) تمام فصل

 

کلـــیات فلسفه اســــلامی: از ابتدای کتاب تا ابتدای فصل دوم صـــــفحه 50 تا ابتدای فصل هشـــتم از صفحه 122 تا صفحه 234 مطالــــعه وتدریس شــــود

 

کلــــیات عرفان اســــلامی : از ابتدای کتاب تا ابتدای فـــصل هـــــشتم (فرقه های صوفیه) صفحه 223 مطالـــــعه و تدرس شود.

+نوشته شده در ۸۷/۰۷/۲۸ساعت14:25توسط رایانه |